als een boeking definitief is zijn de standaardvoorwaarden van toepassing
Standaardvoorwaarden/algemene bepalingen, sinds 2012, als uiteindelijk een definitieve boeking is overeengekomen per email, voicemail, sms/whatsapp of schriftelijk.
I PAZZI | PazziMusic | Accordeonist Violist Zanger Pianist
Henk George Lippens, is als lid aangesloten bij de Vakbond voor Musici:
Nederlandse Toonkunstenaarsbond -NTB-
Artikel 1
Voor consumpties wordt bij elk optreden gezorgd. Indien een optreden van meerdere uren plaatsvindt tussen 18.00 – 19.30 uur is het prettig dat de musicus/musici worden voorzien van een eenvoudige, voedzame maaltijd.
Artikel 2
De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en/of de prestaties van de opdrachtnemer.
Artikel 3
De opdrachtgever zal de prestaties van de opdrachtnemer niet zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken, uitzenden of laten uitzenden.
Artikel 4
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient zij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
2. Eenmalige Opdracht:
Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft de opdrachtnemer bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op het volledige loon, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100%
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75%
Opzegging tussen 3 en 5 maanden:  50%
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25%
——————————-
Bij ziekte zal er suggestie worden gegeven voor alternatieve musici